Yhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry, ja sen kotikunta on Rauman kaupunki

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita – ja kuntoutujia sekä heidän läheisiään, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannustusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotikunnassa ja lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen yhteisökannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä.

4 § JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamatta siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamatta siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen yhden kalenterivuoden ajalta. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos jäsenen ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä, on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilla jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun, kannustusjäsenmaksun ja yhteisökannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6§ HALLITUS

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenteri vuotta. Erovuorossa on kahden (2) vuodenvälein puheenjohtaja ja vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1)-(2) kaksi varajäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut ylipuolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8§ TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINTATARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastus yhteisölle ja tarvittaessa toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle kaksi viimeistään viikkoa ennen kokousta.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä viimeistään toimintavuoden viimeisenä päivänä 31. joulukuuta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä siitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä lehdessä.

11§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

6. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö ja tarvittaessa toiminnantarkastaja.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun ja yhteisökannatusjäsen maksun suuruus seuraavalle toimikaudelle.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  8. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljäsosa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa, sen varat on käytettävä mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin, tavalla jonka yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.