Yhdistyksen säännöt

Rauman MTY Friski Tuult ry säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Rauman Mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry, ja sen kotikunta on Rauma.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä häiriöistä kärsiviä ja niistä kuntoutuvia henkilöitä sekä heidän läheisiään. Herättää ymmärrystä heitä kohtaa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä matkoja ja tapahtumia jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannustusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotikunnassa ja lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen yhteisökannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä.

4 § JÄSENTEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamatta siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamatta siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen yhden kalenterivuoden ajalta. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos jäsenen ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä, on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

6§ HALLITUS

Esteellisyys: Hallituksen jäsen tai yhdistyksen palkattu työntekijä ei saa osallistua hänen tai yhdistyksen välistä sopimusta koskevan tai muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) hallituksen jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenteri vuotta. Erovuorossa on kahden (2) vuodenvälein puheenjohtaja ja vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1)-(2) kaksi varajäsentä. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt ja nimeää mahdollisesti eri toimikunnat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla mikäli puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja näin kokouskutsussa ilmoittaa.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut ylipuolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtajalle yksin.

 8§ TILIT JA TILINTARKASTUS/TOIMINTATARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastus yhteisölle ja tarvittaessa toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen tilikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 9§ YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen on pidettävä vähintään kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun 31. päivää. Yhdistyksen tilikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun 31. päivää. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisistä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä lehdessä.

11§ VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus

4) Päätetään jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksu ja yhteisökannatusjäsen maksun suuruus seuraavalle toimikaudelle

5) Hallitusten jäsenten ja toimihenkilöiden kokouspalkkioista päättäminen

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8) Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö ja tarvittaessa toiminnantarkastaja

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljäsosa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa, sen varat on käytettävä mielenterveyttä edistäviin tarkoituksiin, tavalla jonka yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt ovat luettavissa allaolevasta pdf tiedostosta: